CMR

Ede, 28 augustus 2016

CMR-stoffen zijn stoffen die volgens Europese normen zijn geclassificeerd als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch. Aangezien de ADR-indeling uitgaat van acute effecten - en niet van gezondheidseffecten op de langere termijn - zijn deze stoffen niet als zodanig in het ADR geclassificeerd. 

CMR stoffen

CMR en CLP

CMR stoffen worden volgens de CLP Verordening verder ingedeeld in drie categorieën:

Categorie 1A: bewijs op basis van gegevens voor de mens

Categorie 1B: bewijs op basis van voldoende diergegevens

Categorie 2: bewijs op basis van beperkte diergegevens

H-zinnen

CMR-stoffen zijn voorzien van een pictogram  voor "Gezondheidsgevaar" (zie boven) en minimaal 1 van de volgende H-zinnen is daarbij vermeld:

H340: Kan genetische schade veroorzaken (Cat 1A en 1B)

H350: Kan kanker veroorzaken (Cat 1A en 1B)

H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (Cat 1A en 1B)

H341: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (Cat 2)

H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker (Cat 2)

H361: Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (Cat 2)

H362: Aanvullende categorie voor effecten op of via lactatie

 

Indien bovengenoemde H-zin van toepassing is op een product, is er sprake van een CMR-stof. Deze dient dan vanaf 1 kg of liter te worden opgeslagen volgens de PGS 15 (bij verpakte producten). 

In de huidige conceptversie van de PGS 15 is de ondergrens voor CMR-stoffen overigens opgehoogd naar 1000 kg.